شینه های داخل تابلوها از جنس مس و با ابعاد مناسب طبق جدول استاندارد و طبق درجه حرارت محیط که حداکثر ظرفیت عبور جریان از شینه مسی رنگ شده را مشخص می کند، انتخاب می شوند. نوع شینه ازE-CU و …
ادامه مطلب