شینه های داخل تابلوها از جنس مس و با ابعاد مناسب طبق جدول استاندارد و طبق درجه حرارت محیط که حداکثر ظرفیت عبور جریان از شینه مسی رنگ شده را مشخص می کند، انتخاب می شوند.

نوع شینه ازE-CU و مطابق DIN40500 DIN 46433 خواهد بود.با توجه به پوشش باسبار ها رنگ اپوکسی مخصو ص Arc proof painting و مشکی می باشد بر چسب های L1,L2,L3 نیز در قسمتهای مختلف استفاده خواهد شد.

شینه بندی تابلوها طوری طوری در نظر گرفته می شود تا فاصله مجاز استاندار د نسبت به یکدیگر و شینه (PE) محافظ زمین در محفظه کابلها مستقیما بر روی بدنه تابلو سوار شده و تمامی وسایل مطابق با استاندارد با این تسمه اتصال الکتریکی خواهد شد.

رنگ این شینه سبز زرد میباشد – . شینه نو ل (N) نیز در محفظه کابلها مونتاژ شده و از بدنه تابلوها عایق می باشد، جهت این شینه از جداول استاندارد استفاده می شود.

رنگ این شینه ها مشکی می باشد .

شینه های اصلی نیز با استفاده از جداول استاندارد و طبق شرایط محیط نسبت تابلوها انتخاب شده و با استفاده ازکده ا ی L1,L2,L3 و با رنگ نسوز Arc proof painting رنگ آمیزی می گردد.

معیارانتخاب سطح مقطع از نوع رنگ نشده می باشد. ضمنا اتصال ارت بین بدنه و درب تابلو توسط تسمه مسی فلکسیبل برقرار می گردد .

علاوه بر موارد فوق موارد ذیل نیز در مورد تابلوها رعایت می گردد :

✓ ضریب هدایت مخصوص شینه ای مسی بیش از %۹۸ می باشد.
✓ ظرفیت الکتریکی شینه خنثی از نصف جریان اسمی کلید تغذیه کننده کمتر نمی باشد.
✓ در داخل تابلو یک شینه سر تا سری برای اتصال زمین پیش بینی گردیده است.