در یک تابلو برق صنعتی از انواع تجهیزات وقطعات الکتریکی و مکانیکی استفاده میشود.از جمله مهمترین و پرکاربرد ترین این تجهیزات میتوان به قطع کننده های مداروکنتاکتورها اشاره کرد.

کنتاکتور یک کلید الکتریکی است که وظیفه اصلی ان کنترل جریان الکتریکی و قطع و وصل مدار است.در عوض قطع کننده مدار (کلید قطع کننده )یک وسیله محافظتی است که بار مدار را در زمان بروز خطای سیستمی از منبع تغذیه جدا و قطع میکند.

تفاوت ظاهری کنتاکتور-رله-مدارشکن

تفاوت ظاهری کنتاکتور -رله-مدار شکن

کنتاکتور چیست ؟

از نظر ساختار و عملکرد ،ساده تر از قطع کننده مدار است این وسیله دارای چندین کنتاکت (سطح تماس )است .بسیاری از انها متحرک هستند و برخی دیگر ثابت هستند .این برای اطمینان از صحت عملکرد و سرویس دهی مناسب قطعه ،هنگام جذب الکترو مغناطیسی است.یک کنتاکتور دارای یک سیم پیچ الکترو مغناطیسی است که جریان و ولتاژپایین کار میکند.بنابراین هنگامی که کنترل روی سیم پیچ اعمال میشود بخش متحرک ،بخش تماسی ثابت را لمس کرده و بار را با منبع تغذیه وصل میکنند.

اصول کار کنتاکتور ها

اصل کار کنتاکتور از طریق یک میدان الکترو مغناطیسی اتفاق می افتدکه جریان را در جایی که سیم پیچ متصل میشود ایجاد می سپس سطح تماس متحرک به جلو رانده میشود بعد از ان ،نیروی الکترو مغناطیسی ایجاد میشود که سبب اتصال سطح تماس های ثابت و متحرک درکنر هم میشود.برای خاموش شدن این انرژی ،سیم پیچ کنتاکتور به سیم پیچ الکترو مغناطیسی و موقیعت قبلی باز میگردد و در این صورت هیچ جریانی در مدار وجود ندارد.

این مکانیزم همچنین شامل بخش های داخلی است که عملکرد سریع را تضمین میکند تا کنتاکتور ها بتوانند به سرعت بسته و باز شوند.وقتی منبع تغذیه در حالت روشن قرار دارد جریان برق از سیم پیچ کنتاکتور عبور میکند و مرکز متحرک را جذب میکند .کنتاکتور متصل به مرکز متحرک بسته میشود و موتور بلافاصله روشن میشود هنگامی که کلید خاموش میشود میدان الکترو مغناطیسی به موقعیت قبلی باز میگردد و منبع تغذیه فورآقطع میشود.

قطع کننده مدار چیست؟

انواع مختلفی قطع کننده مدار در یک تابلو برق وجود دارد که از نظر ساختار با هم متفاوت هستند.با این حال موضوع کلی و مشترک یک قطع کننده مدار این است همگی از چندین اتصال متحرک و ثابت مشابه یک کنتاکتور الکتریکی تشکیل شده اند اما کنتاکنور ها معمولآاز طریق فشار پنو ماتیک و مکانیکی یا اتصال الکترو مغناطیسی با یکدیگر تماس فیزیکی دارند.قطع کننده مدار دارای مدارهای ولتاژو جریان است که در یک کنتاکتور وجود ندارد این تفاون به این دلیل است که یک قطع کننده مدار به طور خود کار کا میکند و وقتی خطایی ظاهر میشود این قابلیت را دارد که به صورت اتوماتیک عمل نماید.

اصول کار قطع کننده ی مدار

اصل کار قطع کننده مدار از مکانیزم دو سطح تماس فلزی ثابت و متحرک ساخته شده است علاوه بر این کنتاکتور دارای یک سیم پیچ نیز است در حالت عادی در مورد مدارهای بسته کنتاکت ها یکدیگر را لمس کرده و اجازه عبور جریان را میدهند.قطعات متحرک با کمک فشار مکاتیکی یا از طریق هوای فشرده کنار هم قرار میگیرند.هنگامی که اضافه بار اتفاق می افتد سیم پیچ با انرژی بالقوه شارژمیشود و یک پیستون در سییستم تماس ها ی متحرک استفاده میشود.این کار اانژی ذخیره شده را مجددآ ارزیابی میکند و سبب قطع اتصال سطوح تماسی از یکدیگر میشود.پس از جداسازی ،مدارهای داخل مدار شکن سبب قطع جریان الکتریکی و محافظت از سیستم میشود.

وظیفه اصلی کنتاکتور اتصال بار با جریان جاری است و این باید از ولتاژبالاباشد بیشتر از کنتاکتور به منظور کنترل یا انتقال به ولتاژبالا یا پایین استفاده میشود.