• تابلو برق- سینی کابل- نردبان کابل- تابلو برق صنعتی- تابلوبرق

تابلو برق هوشمند چیست؟BMS سیستم مدیریت هوشمند که گاهی هم با عنوان سیستم اتوماسیون شناخته میشود ،یک ساانه مبتنی بر رایانه است که برای کنترل ونظارت بر تجهیزات مکانیکی و الکتریکی داخل ساختمان(مانند تهویه ،روشنایی،سیستم قدرت ،سامانه اتش نشانی و ایمنی)نصب میشود